Zubni ispuni – plombe su vrta lečenja u restaurativnoj stomatologiji i koriste se za popravku malih lomova zuba, šupljina izazvanih karijesom ili na drugi način oštećene površine zuba. Stomatološki materijali za ispune uključuju kompozitne materijale (bele plombe), porcelan i amalgam. Mogu se koristiti i za izravnavanje površina zuba radi boljeg griženja ili žvakanja.

Gubitak gleđi je uobičajena komponenta kvarenja zuba, a može rezultirati osetljivošću zuba i bolom. U mnogim slučajevima, osjetljivost zuba uzrokovana gubitkom gleđi znatno će se poboljšati ili potpuno eliminisati nakon tretmana odgovarajućim materijalalom za ispune. Ipak, u nekim slučajevima, u zavisnosti od količine karijesa ili oštećenja, pogođeni zub može zahtevati dodatne ili alternativne procedure.

Procedura

Tokom preventivnog pregleda ili hitne posete stomatologu zbog zubobolje, stomatolog pregleda zube, desni i prateće strukture kostiju. On utvrđuje broj zubnih površina pogođenih karijesom ili drugim oštećenjima, a zatim priprema zube i okolna područja kako bi izvršio restauraciju oštećenih zuba. Šupljine i oštećenja se čiste posebnim instrumentima, a područje se ispira da bi se uklonile bakterije ili krhotine čime se završava proces pripreme.

 

 

Prvi korak u postavljanju kompozitnog ispuna uključuje izolaciju zuba. Izolovanje zuba je presudno u procesu kompozitne restauracije, jer sprečava vlagu koja ometa proces. Zatim sledi stavljanje različitih supstanci koje omogućavaju vezivanje kompozitnog materijala, nakon čega se postavlja i sam kompozitni materijal. Da bi materijal očvrsnuo koristi se posebna lampa. Ovim je kompozitna restauracija završena i vraćen je funkcionalan i prirodan izgled zuba.

Demo video:

 

Cena i vek trajanja zubnih ispuna

Kompozitni ispuni su obično skuplji od tradicionalnih amalgamskih ispuna, jer oni zahtevaju sofisticiraniji proces, više skupih materijala i dodatne opreme. Kompozitni materijali nude estetsku alternativu tradicionalnim amalgamskim materijalima. Zbog toga ljudi koji imaju amalgamske ispune, često dolaze kod stomatologa da bi ih zamenili kompozitnim ispunima.

 


Cena zubnih ispuna zavisi od nekoliko faktora, uključujući:

Kod kog stomatologa se radi postupak.

Lokaciju gde se postupak izvodi.

Vrstu zdravstvenog osiguranja  koje imate.

Broj zubnih površina za koje je potreban ispun. Na primer, jedan zub može imati samo jednu površinu koja je oštećena, ali može imati i više ili sve takve površine.

U proseku, od amalgamskih ispuna se može očekivati da traju oko 12 godina, dok su za kompozitne plombe očekuje da traju pet do sedam godina. To naravno zavisi i od specifičnog stanja zuba i vaše oralne higijene.

Prosečna cena zubnih ispuna – plombi u Srbiji je od 15 do 50 eura.

 

SPONZOR TEKSTA: NS Dental Studio

Izvori:

yourdentistryguide.com


 

A dental filling is a type of restorative dentistry treatment used to repair minimal tooth fractures, tooth decay or otherwise damaged surfaces of the teeth. Dental filling materials, which include composite, porcelain and silver amalgam, may be used to even out tooth surfaces for better biting or chewing.

Enamel loss is a common component of tooth decay, and may result in tooth sensitivity. In many cases, tooth sensitivity caused by enamel loss will be significantly improved or completely eliminated once an appropriate dental filling material is placed. But in some cases, depending on the extent of tooth decay or damage, the affected tooth may require additional or alternative procedures.

Dental Fillings Procedure

During preventative dental hygiene checkups, or dental emergency visits prompted by a toothache, your dentist evaluates your teeth, gums and supporting bone structure. He identifies the number of tooth surfaces affected by decay or damage, and then prepares the tooth and necessary surrounding areas in order to restore the damaged area. The decay or damage is removed with a dental hand-piece or laser, and the area is cleansed to remove bacteria or debris before the restoration is completed.


 

 

The first step in performing a composite filling procedure involves isolation of the tooth. Tooth isolation is critical in a composite restoration, because it prevents moisture from interfering with the bonding process. The bonding procedure requires the placement of various adhesives followed by the composite material, which is then hardened with a special bonding light. The completed composite restoration is both functional and natural looking.

Pogledajte demonstracioni video na engleskom jeziku:

{youtube}IknQ8PSWYDs{/youtube}

Dental Filling Costs and Lifetime

 Composite fillings are usually more expensive than traditional amalgam fillings because they require a more sophisticated process, more expensive materials and additional office equipment. Composite materials offer an esthetic alternative to traditional amalgam materials. As such, people who have previously received amalgam fillings often return to their dentist to have them replaced with composite fillings.

 


The cost of dental fillings depends on a variety of factors, including:

The dentist who performs the procedure.

The location where it is performed.

The type of dental insurance you have. As mentioned above, dental insurance typically does not cover the additional costs associated with composite fillings.

The number of tooth surfaces that need filling. For example, one tooth may have only one surface affected by decay or damage, while another tooth may have one or all surfaces affected by decay or damage.

On average, amalgam fillings are expected to last approximately 12 years, while composite fillings are expected to last five to seven years. This of course is dependent on your unique considerations, the care with which you treat your oral hygiene and your commitment to continued dental visits.

The cost of dental fillings in Serbia averages approximately from 15 to 50 Euros per filling.

 

ARTICLE SPONSORED BY: NS Dental Studio

Sources:

yourdentistryguide.com [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]