Šta je zubobolja?

Najčešći uzrok zubobolje, ili bola u području vilice i i lica, je pulpitis – upala pulpe zuba. Kratak, oštar bol obično se javlja kao odgovor na toplo, hladno ili slatko.

Ukoliko se ne leči, pulpa izumire i inficira se, što dovodi do formiranja zubnog apscesa. Bol iz zubnog apscesa najčešće se javlja kao odgovor na pritisak na zub, pulsirajući je i kontinuiran.

Šta izaziva zubobolju?

 • Karijes.
 • Frakture zuba.
 • Napukao zub. Naprslina može biti nevidljiva pa je može biti teško dijagnostikovati.
 • Nadraženost pulpe zuba nakon tretmana. Bez obzira koliko dobro je tretman izveden, stomatološke usluge i materijali koji se koriste za ispune zuba mogu ponekad uzrokovati bol kasnije.
 • Izložen koren zuba, što se može dogoditi ako se desni oštete preterano snažnim četkanjem.

 

Sledeći problemi takođe mogu izazvati simptome slične zubobolji, iako zub sam po sebi može biti zdrav:

 • Apsces desni (lateralni parodontalni apsces).
 • Ulkus desni (akutni ulcerozni gingivitis).
 • Ulkus mekih tkiva katkad može biti pomešan sa zuboboljom.
 • Upala desni oko zuba koji je u procesu nicanja / izbijanju (pericoronitis).
 • Upala sinusa (sinusitis) može se pomešati sa zuboboljom u gornjoj vilici.

 

Nekoliko drugih stanja takođe može uzrokovati bol u ustima – uvek tražite savet stomatologa ako imate zubobolju.

Važno je upamtiti da nervi zuba ponekad daju pogrešnu poruku mozgu. To znači da, iako se oseća bol u jednom zubu, problem može zapravo biti u sasvim drugom zubu – čak i onom koji se nalazi u drugoj vilici.

Kako se zubobolja može izbeći?

Najbolji način da se spreči zubobolja je održavati zube i desni zdravima. Pokušajte izbeći karijes smanjujući konzumiranje slatke hrane i pića – priuštite ih sebi povremeno, ali samo u vreme obroka.

 

Perite zube dva puta dnevno koristeći zubnu pastu koja sadrži fluoride. Da biste dobili najviše koristi od fluorida, ne ispirajte pastu za zube odmah nakon četkanja.

 

Očistite prostor između zuba pomoću zubnog konca, čačkalice ili interdentalnom četkicom, prema savetu stomatologa. Posećujte redovno svog stomatologa. Na taj način problemi se mogu rano dijagnostikovati i lečenje može biti mnogo jednostavnije.

Šta treba učiniti ako Vas boli zub?

Ako Vas boli zub, odmah tražite savet od svog stomatologa pre nego što se problem zakomplikuje.

Pulpitis je često reverzibilan i kada Vaš stomatolog identifikuje i tretira problem (obično s jednostavnom ispunom), zubobolja će nestati. Zubni apsces će zahtevati vađenje zuba ili komplikovaniju ispunu (punjenje zubnog kanala), ukoliko se želi sačuvati zub.

 

Ipak, sledeći saveti mogu biti korisni pre nego što uspete posetiti stomatologa:

 • Izbegavajte vruće, hladno ili slatko. To će sprečiti ili umanjiti bol izazvan pulpitisom.
 • Ako  je bol jak i kontinuiran, lekovi protiv bolova kao što je ibuprofen (npr. Brufen) mogu pružiti neko olakšanje. Zapamtite, čak i ako bol nestane, bez lečenja će s vremenom postati još gori.

 

 

 • Ako je bol uzrokovan izloženom površinom korena, pasta za osetljive zube, bilo za normalnu upotrebu ili da se utrljava u izložen koren, može biti korisna.
 • Mlaka voda sa morskom solju (kafena kašičica soli na šolju vode) može da se koristi za temeljno ispiranje bolnog područja i može pomoći ako je bol izazvan nicanjem zuba
 • Slana voda za ispiranje usta takođe može sprečiti infekciju ako imate ranice u ustima.
 • Poseta stomatologu što je pre moguće kako bi svaki tretman bio jednostavniji.

SPONZOR TEKSTA: NS Dental Studio

 

Izvori:

netdoctor.co.uk

stomportal.com


What is toothache?

The most common cause of toothache, or pain in the region of the jaws and face, is pulpitis – inflammation of the pulp of the tooth. The short, sharp pains usually occur in response to hot, cold or sweet stimuli.

If left untreated, the pulp dies and becomes infected, leading to the formation of a dental abscess. The pain from a dental abscess tends to be in response to pressure on the tooth, and is throbbing and continuous.

What causes toothache?

 • Dental decay.
 • A fracture of the tooth.
 • A cracked tooth. This may be invisible and so can be difficult to diagnose.
 • Irritation of the pulp following dental treatment. Regardless of how well it is done, dental treatment and the materials used to fill the tooth can sometimes cause pain later.
 • An exposed tooth root, which can occur if the gums recede or are damaged by over-vigorous brushing.


 

The following problems can also cause symptoms similar to toothache, even though the teeth themselves may be free of disease:

 • an abscess in the gum (lateral periodontal abscess).
 • ulceration of the gums (acute ulcerative gingivitis).
 • ulceration of the soft tissues can sometimes be mistaken for toothache.
 • inflammation of the gum around a tooth which is in the process of growing/breaking through (pericoronitis).
 • inflammation of the sinuses (sinusitis) can be mistaken for toothache in the upper jaw.

 

Several other conditions may also cause pain in the mouth – always seek advice from your dentist if you have toothache.

It is worth remembering that the nerves supplying the teeth sometimes give the wrong message to the brain. This means that, although you feel pain in a particular tooth, the problem may actually be in a different tooth – even one located in the opposite jaw.

How can toothache be avoided?

The best way to prevent toothache is to keep your teeth and gums healthy. Try to avoid cavities by reducing your intake of sugary foods and drinks – have them as an occasional treat, and at mealtimes only.

 

Brush your teeth twice daily using a toothpaste containing fluoride. To get the most benefit from the fluoride, do not rinse the toothpaste away after brushing.

 

Clean between your teeth using dental floss, woodsticks or an inter-dental brush according to your dentist’s advice. Visit your dentist regularly. This way, problems can be diagnosed early and your treatment will be more straightforward.

What should I do if I have toothache?

If you have toothache, seek immediate advice from your dentist before the problem becomes severe.

Pulpitis is often reversible and, once your dentist has identified and treated the problem (usually with a simple filling), the toothache will disappear. A dental abscess will require extraction of the tooth or a more complicated filling (root canal treatment ) if the tooth is to be saved.

 

However, the following advice may be helpful until you are able to see your dentist:

 • avoid hot, cold or sweet stimuli. This will help prevent pain from pulpitis.
 • if the pain is prolonged and severe, painkillers such as ibuprofen may provide some relief. Remember even if the pain goes away, without treatment it will eventually become worse.

 

 

  • if the pain is caused by exposed root surfaces, toothpaste for sensitive teeth, either used normally or rubbed onto the exposed root, may be helpful.
  • a hot saltwater mouthwash (a teaspoon of salt to a cup of water) used to thoroughly rinse the painful area may help if the problem is caused by a tooth erupting.
  • a saltwater mouthwash can also prevent infection if you have mouth ulcers.
  • visit your dentist as soon as possible. This way any treatment will be simple.

ARTICLE SPONSORED BY: NS Dental Studio

Sources:
netdoctor.co.uk
stomportal.com


[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]