Sisanje palca (i sisanje prsta) je jedna od najčešćih navika tokom detinjstva. Neka jeca sisaju palac čak i pre rođenja, jer im to daje osećaj sigurnosti.Thumb sucking (and finger sucking) is one of the most common habits during childhood. Some children suck their thumb for safety even before birth.

 

 While babies use sucking in order to get nutrition, they experience certain pleasurable sensations, associated with the fulfillment from food and tenderness.

CAUSES OF THUMB SUCKING

For much younger children thumbsucking can be just a way to relieve the feeling of hunger. About 70% to 90% of infants are sucking their thumb, but most of them gradually stop on their own between ages 3 and 6.


Trying to explain the causes of thumb sucking in children, psychologists suggest that some children look for a way to continue the once necessary and pleasantly soothing experience of nutritional sucking, thus forming the thumb or other finger sucking habits. Sucking their thumb becomes for some children a substitute for comfort, pleasure, and safety.

In other cases it is nothing more than a habit, sometimes established even before birth, with no underlying causes. But if you notice that the habit becomes more intense when ever the child feels that his security is threatened, then the causes of thumb sucking are clearly emotional.

WHEN THUMBSUCKING BECOMES A PROBLEM ?

Although thumb sucking is a normal habit it causes serious teeth problems if it continues long after the eruption of permanent teeth. The problem gets more serious if it continues after the age of four or five.

 

Results of thumb sucking

Prolonged finger sucking can create crowded, crooked teeth, or bite problems. The child may also develop speech problems or problems with swallowing properly. Protrusion and displacement of front teeth are usual results of thumb sucking. This can affect the child’s appearance and cause further emotional problems.


In some cases thumbsucking is substituted by another dangerous habit of placing pencils between the teeth or biting the lips.

 

If the child shows a strong tendency to thumbsucking, it is preferable to encourage the substitution of finger sucking habits by a pacifier habit, since it is easier to stop it later.

 

HOW TO STOP THUMB SUCKING?
Easy ways to get kids to stop sucking their thumb

Parents usually start to worry too early, about how to stop thumb sucking habit of their children. It is advised that you do not try to make a child to stop thumb sucking before the age of four (unless you notice a problem to teeth due to vigorous thumbsucking) because it might have the opposite results.


Usually children stop the habit on their own, by that age. If they don’t, here are some easy ways to get kids to stop thumbsucking:

 • Keep the child’s hands occupied with a toy, puzzle or other activity.
 • Carefully remove your child’s thumb from his or her mouth during sleep
 • Give the example of his friends that have managed to stop thumbsucking.
 • Don’t put the child in a state of anxiety or fear. If the child has any emotional problems, or is under stress and needs comforting, you may need to resolve those issues first before your child can succesfully stop thumb-sucking.
 • Talk about the ‘bad’ germs that are on our hands and how the child puts them in his or her mouth while thumb sucking.
 • Avoid punishing or shaming the child.
 • Reward the child for not thumbsucking for a progressively increasing time period.
 • Ask the advice of a pediatric dentist. He will explain to your kid what will happen to the teeth if the child does not stop sucking its thumb.

ARTICLE SPONSORED BY: NS Dental Studio

Sources:

Web Dental Office 

Dok beba sisa (kada je majka doji ili iz bočice) da bi se nahranila, ona ima određene senzacije prijatnog iskustva, vezane uz osećanje sitosti i nežnosti.

UZROCI SISANJA PALCA

Za veoma malu decu sisanje palca može biti samo način da se oslobode osećaja gladi. Oko 70% do 90%odojčadi sisa palac, ali većina njih se postepeno sama od sebe oslobađa te navike u uzrastu između 3 i 6 godina.

Pokušavajući objasniti uzroke sisanja palca kod dece, psiholozi upućuju na to da neka deca traže način da i dalje produže umirujuće i ugodno iskustvo koje im pruža dojenje, formirajući naviku sisanja palca ili prstiju. Sisanje palca za neku decu postaje zamena za udobnost, zadovoljstvo i sigurnost.
U ostalim slučajevima to nije ništa više nego navika, a ponekad čak formirana i pre rođenja, bez nekog dubljeg uzroka. Ali ako primetite da navika postaje intenzivnija uvek kada dete oseća da mu je sigurnost ugrožena, tada je jasno da su uzroci sisanja palca emocionalne prirode.

KADA SISANJE PALCA POSTAJE PROBLEM?

Iako je sisanje palca normalna navika, ono može izazvati ozbiljne probleme sa zubima ako se nastavi dugo nakon nicanja stalnih zuba. Problem postaje ozbiljniji ako se nastavlja i nakon uzrasta od četiri ili pet godina.

 

Rezultati sisanja palca

Sisanje palca može izazvati previše zbijene, krivo izrasle zube i probleme sa zagrižajem. Dete takođe može imati problema sa govorom ili  čak sa gutanjem. Izbačeni i razmaknuti  prednji zubi su obično rezultat sisanja palca. To može uticati i na izgled deteta i uzrokovati dalje emocionalne probleme.

U nekim slučajevimasisanje palca biva zamenjeno drugim opasnim navikama griženja olovke između zuba ili grickanja usne.

 

Ako dete pokazuje snažnu tendenciju ka sisanju palca, poželjno je potaknuti zamenu navike sisanja palca pomoću cucle, jer je kasnije lakše odvići dete od sisanja cucle nego od sisanja palca.

 

KAKO ZAUSTAVITI SISANJE PALCA?

Jednostavni  načini odvikavanja deteta od sisanja palca

Roditelji obično suviše rano počinju brinuti o tome kako odvići dete od sisanja palca. Preporučljivo je da ne pokušavate nagovorit dete da prestane sa sisanjem palca pre četvrte godine (osim ako ne primetite ozbiljne probleme sa zubima zbog snažnog sisanja palca) jer to može imati suprotne rezultate.

Obično deca kako rastu postepeno prestaju sa ovom navikom sama od sebe. Ako ne prestanu, evo nekoliko saveta kako ih nagovoriti da prestanu:

 • Okupirajte ruke svog deteta igračkama, puzlama ili nekim drugim aktivnostima.
 • Pažljivo ukloniti detetu palac iz usta za vreme spavanja
 • Dajte primer njegovih prijatelja koji su prestali sa ovom navikom, pohvaljujući ih.
 • Ne stavljajte dete u stanje teskobe ili straha. Ukoliko dete ima bilo kakve emocionalne probleme, ili je pod stresom i potrebno mu je da se na neki način umiri, prvo  je potrebno rešiti ove probleme da bi Vaše dete moglo prestati sa navikom sisanja palca.
 • Razgovarajte o “lošim” bakterijama koje se nalaze na našim rukama i kako ih dete stavlja u svoja usta dok sisa palac.
 • Izbegavajte kažnjavanje ili sramoćenje deteta.
 • Nagradite dete kada ne sisa palac u sve dužim vremenskim razdobljima.
 • Pitajte za savet dečijeg stomatologa. On će objasniti detetu šta će se dogoditi sa njegovim zubima ako ne prestane sa sisanjem palca i može imati snažniji autoritet nego Vi kao roditelj.

 

SPONZOR TEKSTA: NS Dental Studio

 

Izvori:

Web Dental Office

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]