Da bi vaši zubi i desni ostali zdravi ključna stvar je svakodnevno uklanjanje zubnog plaka.

Plak je lepljivi bezbojni sloj bakterija koji se neprekidno formira na vašim zubima, ali i bravicama i žičanom luku. Zaostajanje plaka na zubima i bravicama usled loše higijene  prouzrokovaće otok i crvenilo desni, krvarenje pri pranju, karijesne šupljine na zubu ili bele mrlje na zubima.

Evo nekih osnovnih pravila važnih za očuvanje zdravlja zuba i desni:

ČETKAJTE ZUBE

Perite vaše zube, desni i ortodontske bravice tri puta dnevno (nakon svakog jela). Posebno obratite pažnju na površine zuba između desni i bravica.

Zube četkajte običnom četkicom za zube sa mekim vlaknima (soft) koja ne sme biti starija od 6 meseci i pastom za zube koja mora da sadrži fluor (najmanje 1000ppm-a). Zube bravice i luk perite pod uglom od 45 stepeni u odnosu na fiksni aparat, prvo odozdo a onda odozgo u odnosu na aparat. Postoje takođe i specijalne ortodontske četkice za zube sa snopovima vlakana zarezanim u obliku  latiničnog slova V , pri čemu zarez služi da se obuhvate bravice i luk sa obe strane (npr. GUM Orthodontic Brush).  Postoje i četkice za “solo” četkanje svakog pojedinačnog zuba (npr. CURADEN CS 1009), a efikasnim su se pokazale rotirajuće četkice na baterije (npr. Philips Sonicare ili Oral-b Ortho).

 

KONČAJTE ZUBE

Obavezno koristiti konac za zube, najmanje jedan put dnevno, pred spavanje nakon večere.  Njime se uklanja zubni plak smešten između zuba i ispod ivice desni – to su područja koja su van domašaja vlakana zubne četkice. U stvari, ako se ne koristi i konac za zube, 40% površine zuba ostaje neočišćeno. Ako vam pri končanju pojačano krvare desni, to je samo znak da još više pažnje posvetite pravilnom končanju. Krvarenje će prestati nakon što se ukloni bakterijski plak i desni zaleče.

Biće vam lakše da iskončate zube ako koristite specijalni konac koji je sačinjen iz tri dela (npr. Oral-b Super Floss, Curaprox Thornton Superfloss). Jedan kraj tog konca je krut, tako da se lako može provući kroz prostore između zuba – iznad žičanog luka kod zuba gornje vilice i ispod žičanog luka kod zuba donje vilice. Na taj kruti deo nadovezuje se deblji, sunđerasti deo kojim se najbolje uklanja bakterijski plak na zubima bravicama i žičanom luku. Njime ulkanjamo plak i ostatke hrane delujući između ovih površina. Zadnji deo superflosa je konac za čišćenje prostora između preostalih zuba i ispod ivice desni. Treba ga obaviti oko svakog zuba u obliku slova S i nežno ga voditi duž zuba ulazeći i pod ivice desni.

Kao alternativa Superflosu, mogu se nabaviti posebne krute omče (Threaderi, npr. GUM Eez-Thru Flos Threaders) kojima se provlači običan konac za zube.

 

 

 

 

Takođe kao pomoćno sredstvo može poslužiti i interdentalna četkica (npr. Gum Proxabrush Traveler) kojom se lepo mogu očistiti površine ispod žičanih lukova.

 

 

Ako nemate dovoljno manualne spretnosti da koristite konac i interdentalnu četkicu, možete nabaviti i aparat za irigaciju zuba pod pritiskom (waterpik). Za detalje se posavetujte sa svojim stomatologom!

 

ISPIRAJTE USTA RASTVORIMA FLUORIDA

Sve dok nosite fiksni ortodontski aparat savetujemo vam da jednom dnevno, nakon pranja zuba četkicom i pastom sa fluorom isperete zube rastvorom fluorida niske koncentracije (npr. Galenika FLUOROGAL rastvor od 223ppM F). FLUOROGAL rastvor se sipa u zatvarač bočice do gornjeg navoja (10ml) i vrši se ispiranje usta 1 minut. Nakon ispiranja, rastvor obavezno ispljunuti i pola sata nakon toga ne uzimati ni hranu ni tečnost.

 

 

 

IZBEGAVAJTE TVRDU, LEPLJIVU I SLATKU HRANU

Lista hrane koja ortodontskom pacijentu može zadati probleme deli se uopšteno na tri tipa:

Pretvrda hrana – ovakva hrana može iskriviti žičani luk i polomiti ili odvojiti bravice od zuba. Izbegavajte tvrd hleb, kosti led, tvrde slatkiše.. Pečeni kukuruz prvo odvojite od klipa. Svežu šargarepu isecite uzdužno i odgrizajte na zadnje zube. Jabuke isecite na kriške i odgrizajte na zadnje zube. Izbegavajte tvrda zrna kokica, a ljuske koje zaostanu uklonite zubnim koncem. (Pored tvrde hrane izbegavajte i grickanje olovki i svoje prste držite dalje od žičanih lukova)

Lepljiva hrana – takođe ova hrana može iskriviti žičani luk. Izbegavajte karamele, žvake i ostale lepljive slatkiše.

Hrana bogata šećerima – kada uzimate hranu bogatu šećerima, taj šećer ne koristite samo vi, već ga koriste i bakterije iz plaka na zubima za svoju sopstvenu ishranu. Kao krajnji proizvod bakterijskog razlaganja šećera stvara se kiselina koja dekalcifikuje zub i tako nastaje zubni karijes, prvo u vidu belih mrlja dekalcifikacije, a kasnije se na tom mestu stvaraju i prave šupljine (kaviteti). Zato je pored redovnog četkanja i končanja zuba, bitno i da slatkiše konzumirate samo uz glavne obroke! Nema ničeg opasnijeg po zube nego ako se između dva obroka jedu razne slatke grickalice uz gazirana pića! Gazirana pića pored šećera sadrže i ortofosfornu kiselinu koja i sama demineralizuje zub! Zbog te kiseline opasna su i gazirana pića bez šećera. Ako već morate nešto da stavite u usta između obroka neka to bude neko voće.

Dok nosite fiksni aparat

Bolnost zuba

Dva ili tri dana posle postavljanja fiksnog aparata ili posle zamene gumenih prstenova može nastati opšta bolnost zuba. Po potrebi se može uzeti sredstvo protiv bola, na primer Brufen ili Febricet.

Ukoliko osetite da vam bravice, nakon postavljanja aparata žuljaju obraz, u prvo vreme možete pokušati da nalepite zagrejani komadić voska na njih, kako bi prekrili oštre ivice. Uklonite vosak pre pranja zuba.

Ispadanje bravica, labavljenje gumica i traka

Ako primetite da se neka bravica odlepila od zuba, da se odvezao čvor, da se  razlabavio gumeni prsten ili da se je žičani luk iskočio iz ležišta u bravici, javite se kako bi zakazali vanredni termin u toku nedelje. Ukoliko se javi jači bol iz tih razloga, zovite i zakažite hitnu posetu, a do posete na oštre ivice žičanog luka ili na bravice možete nalepiti zagrejani komadić voska.

Bavljenje sportom

Tokom bavljenja sportom, trebalo bi nositi tzv čuvare usta i zuba (mouthguards). Privremeni čuvar usta i zuba se može kupiti u vašoj lokalnoj prodavnici sportske opreme. Individualno prilagođeni čuvari usta mogu se izraditi nakon završenog ortodontskog tretmana.anose na čistu, opranu protezu.

 

Autor: Dr Aleksandar Despotović

BELLE DENT Stomatološka ordinacija

Gandijeva 114a-2 Novi Beograd


 

To keep your teeth and gums healthy the most important thing is daily removal of dental plaque.

Plaque is a sticky, colorless layer of bacteria that constantly forms on your teeth, locks and wire arches. Plaque deposits on teeth and locks due to poor hygiene causes swelling and redness of the gums, bleeding while brushing your teeth, the carious cavity on the tooth, or white spots on teeth.

Here are some basic rules that are important for preserving your teeth and gums healthy.

Brush your teeth

Brush your teeth, gums and orthodontic locks three times a day (after each meal). Especially pay attention to the surface of teeth between gums and locks.

Brush your teeth with a regular brush with soft fibers, which must not be older than 6 months and toothpaste, which must contain fluoride (a minimum of 1000ppm). Locks, teeth and arches should be washed at an angle of 45 degrees from the fixed braces, first below and then above. There are also special orthodontic toothbrushes with bundles of fibers in the form of the letter V, used to brush locks and arches on both sides at the same time (eg. GUM Orthodontic Brush). There are brushes for “solo” brushing  for each tooth (eg. CURADEN CS 1009), rotating brushes that use batteries have also proved to be efficient (eg. Philips Sonicare or Oral-B Ortho).

 

Floss your teeth

Be sure to use floss at least once a day, before bed, after dinner. It removes the dental plaque located between the teeth and under the edge of the gums – these are areas that are beyond the reach of the fibers of a toothbrush. In fact, if you do not floss, 40% of the teeth remains untreated. If, while flossing, you have intensified bleeding of the gums, it is just a sign that you need to pay more attention to proper flossing. The bleeding will stop after you remove the bacterial plaque enabling the gums to heal.

It will be easier for you to floss your teeth if you use a special floss that is made up of three parts (eg. Oral-B Super Floss, Curaprox Thornton Superfloss). One end of the floss is stiff, so that it can easily pass through the spaces between the teeth – over the wire arch of the upper jaw and below the wire arch of the lower jaw. This rigid part is linked to a thicker, spongy part which is best in removing bacterial plaque on the teeth, locks and wire arches. It removes plaque and food residues by cleaning between these surfaces. The back part of the Superfloss is the floss that cleans the remaining space between the teeth and below the edge of gums. It should be put around each tooth in the form of the letter S and gently guide it along the teeth and under the edge of the gums.

As an alternative to Superfloss, you can obtain special rigid loops (Threaders, for example. GUM EEZ-thru Floss Threaders) which you use with regular floss.


 

 

 

 

Inter-dental brush is also recommended (eg. Gum Proxabrush Traveler). It may well clean the surfaces below the wire arches.

 

 

If you do not know how to use floss and inter-dental brush properly, you can get a teeth irrigation tool which works under pressure (waterpick). For details, consult your dentist!

 

Wash your mouth with fluoride solutions

As long as you are wearing fixed braces we encourage you to, after brushing your teeth with paste with fluoride, rinse your teeth with a solution of low concentrated fluoride (eg Galenika FLUOROGAL solution of 223ppM F). FLUOROGAL solution should be poured into a bottle cork to the upper convolution (10ml) and rinsed for 1 minute. After rinsing, you must spit out the solution and do not take any food or liquid half hour after that.

 

 

 

Avoid hard, sticky and sweet food

The list of goods that can cause problems for patients with braces are generally divided into three types:

Hard food – this food can distort the wire arch and break or separate locks from the teeth. Avoid hard bread, bones, ice, hard candies. First separate roasted corn from its clip. Fresh carrots should be cut longitudinally and bitten with your back teeth. Cut apples into slices and bite it with your back teeth. Avoid hard popcorn, and remove the remaining particles with dental floss. (In addition to avoiding hard food you should avoid biting pencils and you should keep your fingers away from the wire arches).

Sticky food – these goods can also distort the wire arch. Avoid caramels, chewing gums and other sticky sweets.

Sweet food – when you eat food rich in sugar, you are not the only one who uses this sugar. Bacteria and plaque on the teeth use it too for their own nutrition. The end product of bacterial decomposition of sugar is an acid that decalcifies tooth and makes dental caries that first occur in the form of white spots of decalcification, and later in that place real cavities are created. Therefore, in addition to regular brushing and flossing your teeth it is important that you eat sweets only as an addition to the main course! There is nothing more dangerous for teeth than eating a variety of sweet snacks and carbonated drinks between meals! Next to sugar, carbonated beverages also contain Orthophosphoric acid, which itself damages the teeth! Because of that acid carbonated beverages without sugar are also dangerous. If you have to eat something between meals it should be a fruit.

 

While you are wearing braces

Tooth soreness

For two or three days after setting your braces or after changing the rubber rings you may experience general soreness of teeth. If necessary, you can take a medicine against pain, such as Ibuprofen.

If you feel that your locks, after placing the braces, are pinching your cheek, first couple of days you can try to put warm piece of wax on them, so that you cover the sharp edges. Remove the wax before brushing your teeth.

The fallout of locks, loosened rubbers and bars

If you notice that some locks are dislocated from the teeth, that a knot has untied, that a rubber ring has become loose or that a wire arch is sticking out from its slot in the locks, contact your dentist to make an appointment within a week. If you experience stronger pain because of these reasons, call and make an urgent appointment. You can  put warm piece of wax on sharp edges of the wire arch or locks while waiting for an appointment.

 

Sport

During sport activities you should wear so-called mouth and teeth guards. A temporary mouth and teeth guard can be purchased at your local sport store. Individual custom made mouth guards can be made after the completion of  your orthodontic treatment. They are applied on clean and washed braces.

Author: Dr Aleksandar Despotovic

BELLE DENT Dental Practice

Gandijeva 114a-2 New Belgrade


[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]