Dr Forai – stomatološka ordinacija
Matice Srpske 10,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 66 23 923, +381 66 66 23 923
Novosadska 323, 21 235 Temerin
+381 21 843 844, +381 62 82 01 202
web: www.esthetic-dentistry-drforai.com, www.drforai.com

no images were found

Stomatološka ordinacija Dr Forai opremljena je modernom tehnologijom za zaštitu, održavanje i popravku svih vrsta zubnih kvarova. Ovde možete dobiti kompletne stomatološke usluge vrhunskog kvaliteta.

U radu koristimo savremenu tehnologiju i najmodernije materijale koji nam znatno olakšavaju rad i skraćuju vreme do postizanja zadovoljavajućeg rešenja za pacijente.

U ovoj ordinaciji u prijatnom ambijentu i uz naše stručno i ljubazno osoblje možete dobiti stručni stomatološki savet i najsloženije stomatološke tretmane.

Pružamo sledeće usluge: dečija stomatologija, ortodoncija, stomatološka protetika, oralna hirurgija, parodontologija, beljenje zuba.

Estetska stomatologija kojom se bavimo i po kojoj je naša ordinacija poznata često zahteva nekoliko poseta stomatologu u nizu.  O tome kada će se izvršiti sledeća intervencija uvek smo spremni da se dogovorimo sa Vama i da to obavimo onda kada to Vama najviše odgovara. Ako je potrebno i van redovnog radnog vremena.

Dok se tradicionalna stomatologija bavi uglavnom oralnom higijenom i prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti zuba, estetska stomatologija uz sve to glavni akcenat stavlja na estetski momenat tj. na unapredjenje izgleda samog zuba i što je najvažnije osmeha.

Znanje, poslovnost, iskustvo i napredne tehnologije čine da u modernoj stomatologiji gotovo i nema nerešivih problema. Veliki napredak u izradi estetski doteranih belih plombi koje se savršeno uklapaju u prirodnost i estetiku izgleda Vaših usta i osmeha dobijamo kroz stalni napredak samih materijala koje koristimo za restauriranje zuba oštećenih karijesom. Amalgamske plombe se zbog svojih estetskih i biomehanickih svojstava sve manje koriste u modernoj stomatologiji ali u dogovoru sa pacijentom i takve intervencije su moguće u našoj ordinaciji. Pojavom materijala u boji zuba i njegove velike čvrstoće doprinela je široj upotrebi belih plombi ne samo na prednjim zubima nego i na bočnim zubima i to u vidu inleja (inlay) i onleja (onlay). Brižljivim odabirom nijansi i kopiranjem ostalih specifičnosti postižemo vrlo visoke estetske i funkcionalne rezulate. Zato ljepotu Vašeg osmeha poverite baš nama.

Stručni tim:

Dr. Zoltan Forai, dr.stom.

Stomatološki fakultet završio u Nišu. Počinje sa radom u privatnoj praksi 1982.godine da bi svoju ordinaciju osnovao i utemeljio 1988.godine u Novom Sadu. Kao vrhunski stručnjak brzo stiče veliku popularnost kod pacijenata koju i danas uživa. Trajno se stručno usavršava u zemlji i inostranstvu. Predan je radu i stalnom napredovanju.

Dr. Jana Miklovic – Ćurčić, dr.stom.

Stomatološki fakultet završila u Novom Sadu. Vrstan stomatolog i dobar psiholog u radu sa decom i odraslim pacijentima. Svoje iskustvo u struci stiče radeći u brojnim zubarskim ordinacijama da bi se konačno 2005. godine pridružila stručnom timu Dr Foraija. Trajno se usavršava i ne krije svoju predanost stalnom učenju.

Dr. Gordana Miladinović, dr.stom.

Stomatološki fakultet završava u Novom Sadu i odmah nakon otpočinjanja profesionalne karijere 1991. godine pridružuje se timu Dr. Foraija gde i danas radi. Kao dobro obučen i iskusan stomatolog postiže dobre rezultate kako u radu sa najmladjim pacijentima tako i sa odraslima. Posvećena je radu i stalnom napredovanju u struci a isto tako i zdravom načinu života.

Gabrijela Šoš, medicinska sestra

Srednju medicinsku školu završava u Novom Sadu. Kao stomatološka sestra radi u ovoj ordinaciji od 1993. godine gde je stekla bogato radno iskustvo.

 

Na usluzi Vam stojimo radnim danima:

Ponedeljak – Petak od 08 – 20h.

Zakazivanje pregleda ili konsultacije možete izvršiti i telefonom na broj:

Novi Sad

+381(0)21/6623-923
+381(0)66/6623-923

Temerin

+381(0)21/843-844
+381(0)62/8201-202

Lokacija (kliknite na fotografiju za uvećani prikaz):

Naziv: Dr Forai – stomatološka ordinacija

Adresa: Matice Srpske 10,  Novi Sad, Novosadska 323, Temerin

Telefon: Novi Sad +381 21 66 23 923, +381 66 66 23 923, Temerin+381 21 843 844, +381 62 82 01 202

Mesto: 21 000 Novi Sad, 21 235 Temerin

Web: www.esthetic-dentistry-drforai.com, www.drforai.com

Dr Forai – Dental Practice
Matice Srpske 10,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 66 23 923, +381 66 66 23 923
Novosadska 323, 21 235 Temerin
+381 21 843 844, +381 62 82 01 202
web: www.esthetic-dentistry-drforai.com, www.drforai.com

no images were found

Dr. Forai Dental Office is equipped with modern technology for protection, maintenance and repair of all types of dental defects.

Here you can have complete high quality dental care service. We use modern technology and most modern materials which makes our work much easier and shorten the time until a satisfactory solution for patients.

In this office with its pleasant atmosphere and with our professional and friendly staff you can get professional dental advice and the most complex dental treatments.

Services: children’s dentistry, orthodontics, prosthetic dentistry,oral surgery, periodontology, teeth whitening.

Aesthetic dentistry that we do and that our office is famous for involves performing several well-known dental treatments. Each of them requires a certain period of time for which we are always ready to make agreement with you to perform it when it suits you.  If necessary after working hours.

While traditional dentistry deals primarily with oral hygiene and the prevention, diagnosis and treatment of diseases of the teeth, aesthetic dentistry, with all the main emphasis on the aesthetic moment, i.e. to improve the appearance of teeth and most importantly, a smile.

Knowledge, efficiency, experience and advancement in technology means that there are no unsolvable problems in modern dentistry. Great progress, in the development of aesthetically perfected white fillings that fit perfectly in the naturalness and aesthetic appearance of your mouth and smile, we get through constant improvement of materials that we use to restore the damaged tooth caries. Amalgam fillings, because of their aesthetic and biomechanical properties is now less used in modern dentistry, but in agreement with the patient, such interventions are possible in our office. Appearance of material in the color of teeth and its great strength contributed to the widespread use of white seal not only on front teeth but also on the lateral teeth and in the form of inlays and onlays. By carefully choosing the hue and copying other characteristics we achieve very high aesthetic and functional results. So for that reason, you should entrust us the beauty of your smile.

Expert Team:

Dr. Zoltan Forai, dr.stom.

Graduated on Faculty of Dental Medicine in Nis. Started his purely private practice in 1982. in order to set up his own dental office and found it in 1988. In Novi Sad. As a leading expert he quickly gained great popularity among patients, which he enjoys even today. Still perfecting his practice at home and abroad. Committed to the work and constant progress.

Dr. Jana Miklovic – Ćurčić, dr.stom.

Graduated on Faculty of Dental Medicine in Novi Sad. Excellent dentist and a good psychologist working with children and adult patients. She gained her professional experience by working in many dental offices in order to finally join the professional team of Dr. Forai in 2005. Permanently improving and does not hide her constant commitment to learning.

Dr. Gordana Miladinović, dr.stom.

Graduated on Faculty of Dental Medicine in Novi Sad and immediately after the start of her professional career she joins the team of Dr. Forai in 1991. where she still works. As a well-trained and experienced dentist she achieves good results in working with the youngest patients and with adults. Dedicated to the work and constant progress in the field and also to a healthy lifestyle.

Gabrijela Šoš, nurse

She graduated from Medical School in Novi Sad. She has been working as a dental nurse in this office since 1993 gaining extensive experience.

At your service during working days:
Monday – Friday
from 8 -20h.

Scheduling examinations or consultations can be made by calling these telephone numbers:

Novi Sad

+381(0)21/6623-923
+381(0)66/6623-923

Temerin

+381(0)21/843-844
+381(0)62/8201-202

Location (click on image for larger view):

Name: Dr Forai – Dental Office

Address: Matice Srpske 10,  Novi Sad, Novosadska 323, Temerin

Telephone: Novi Sad +381 21 66 23 923, +381 66 66 23 923, Temerin+381 21 843 844, +381 62 82 01 202

City: 21 000 Novi Sad, 21 235 Temerin

Web: www.esthetic-dentistry-drforai.com, www.drforai.com