Dr Marković – stomatološka ordinacija
Balkanska 10, 11 000 Beograd
tel:  +381 11 3629 508
e-mail: maleksa@sbb.rs, zub@sbb.rs

no images were found

Specijalistička stomatološka ordinacija Dr Marković osnovana je januara 2003. godine od strane prof. dr Alekse Markovića i dr Dejana Kurtovića, sa sedištem u Beogradu u ulici Balkanska 10.

U stomatološkoj ordinaciji Dr Marković možete dobiti sve vrste stomatoloških usluga sa najsavremenijim metodama i materijalima. Stomatološka ordinacija Dr Marković omogućava savremeno lečenje tvrdih i mekih tkiva, sve vrste hirurških intervencija iz domena oralne hirurgije i parodontologije, ugradnju implantata, sve vrste korekcija nepravilnosti vilica i zuba koju pruža savremena ortodoncija kao i lečenje i rekonstrukcija oštećenih zuba.

Dve stomatološke ordinacije namenjene tretmanu svih vrsta stomatoloških oboljenja i potpuno opremljen RTG kabinet, omogućavaju vrhunsko rešavanje svakog stomatološkog problema. Savremenu digitalnu radiološku diagnostiku sprovodimo u saradnji sa radiološkim kabinetom Centar koji se nalazi preko puta ordinacije. Dijagnostika izvedena na savremenom aparatu, digitalnom tehnologijom, pacijentu pruža preciznost i maksimalnu zaštitu umanjenjem rendgentskog zračenja. Na zahtev pacijenta snimak se izdaje na foliji ili na CD-u.

U stomatološkoj ordinaciji Dr Marković radi se sa dva vrhunska implantatna sistema StraumannBranemark.

Ukoliko dolazite iz inostranstva možemo da vam obezbedimo smeštaj u hoteluMoskva**** ili hotelu Prag udaljenim 30 -50 metara od naše ordinacije.

Pregled, kao i sve vrste konsultacija u ordinaciji Dr Markovic su besplatni.

TIM

 • Dr Aleksa Marković, vanredni profesor oralne hirurgije i implantologije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Dr Dejan Kurtović diplomirao na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Ass dr Bojan Janjić, asistent oralne hirurgije i implantologije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Dr Milutin Obradović, specijalista ortopedije vilica, specijalizirao na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Stomatološka sestra Tošić Radmila, završila 1983. godine srednju medicinsku školu u Beogradu, smer stomatološka sestra tehničar.
 • Stomatološka sestra Ristić Mirjana, završila 1995. godine srednju medicinsku školu u Beogradu, smer stomatološka sestra tehničar.

Knjigovodja ordinacije Dr Marković je firma Došen.

Zubni tehničari sa kojima saradjuje ordinacija Dr Marković su:

 • Dragutin Milenković, zubotehnička laboratorija Dentomania
 • Zoran Jokić, zubotehnička laboratorija Jokić
 • Mila Simonović, zubotehnička laboratorija Wisil-M
 • Dušan Bošković, zubotehnička laboratorija Bosković
 • Milan Pešić, zubotehnička laboratorija Pešić

USLUGE

Dečija i preventivna stomatologija
Estetska stomatologija
Imlantologija
Oralna hirurgija
Stomatološka protetika
Ortopedija vilica

Dečija i preventivna stomatologija

Stomatološka ordinacija Dr Marković posvećuje izuzetnu pažnju stanju zuba kod dece. Obučavamo decu da pravilno održavaju higijenu zuba i usta. Vršimo fluorizaciju zuba kao i zalivanje fisura čime sprečavamo nastanak karijesa. Primenjujemo najsavremenije metode i upotrebljavamo materijale i lekove poslednje generacije u lečenju karijesa i njegovih komplikacija kod dece.

Estetska stomatologija

Bezmetalne krune
Bezmetalne krune i mostovi daju zubima izgled i transparentnost tako da se teško može uočiti razlika sa prirodnim zubima. U osnovi ovih protetskih nadoknada je alumina-oksid, ili cirkon-oksid koji se pokriva specijalnim tipom keramike. Ovakav kompjuterski podržan proizvodni proces daje izuzetnu preciznost i estetiku protetskim radovima.

Porcelanske fasete
Su laboratorijski izrađene tanke porcelanske ljuspice koje se cementiraju na prednju stranu zuba kako bi se poboljšala estetika zuba.
Izrađuju se u slučajevima kada su postojeći zubi promenjene boje, oštećeni ili nepravilno postavljeni.

Beljenje zuba
Blistav osmeh je oduvek privlačio pažnju drugih ljudi. Međutim, konzumiranjem različitih jela i pića ili pod uticajem loših navika poput pušenja, zubi potamne. Izbjeljivanje pacijentima vraća bele zube.Postupak beljenja zuba je potpuno bezbolan i ne šteti zubnoj supstanci. Moguće je beleti sve prirodne zube bilo vitalne ili avitalne (zubi kojima je izvadjen živac). U ordinaciji Dr Marković primenjujemo različite tehnike beljenja zuba.

Tehnika beljenja u samoj ordinaciji gde u tretmanu od 45 – 60 minuta sa svetski priznatim materijalima dolazi do trenutnog izbeljivanja sa produzenim dejstvom.Sistem se zasniva na primeni vodonik peroksida u gelu, koji se nanosi na zube i specijalne UV lampe. Lampa ne zagreva i ne oštećuje zube i služi da ubrza proces bezbolnog beljenja na 45 -60 minuta, a sam gel sadrži fluor koji koristi zubima.

Kućna tehnika-pri čemu se u ordinaciji napravi posebna folija koja služi za nanošenje materijala-gela koji koristite kuci. Beljenje traje 7 dana.

Imlantologija

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom implantata radi nadoknade izgubljenih zuba i poboljšanja funkcije žvakanja i govora kao i postizanja što bolje estetike. Danas je procenat uspeha ugradnje implantata oko 97 % u donjoj i oko 95 % u gornjoj vilici. Implantat se smatra uspešnim ako opstane 15 godina u ustima pacijenta. U ordinaciji Dr Marković se radi sa dva najpoznatija implantacijska sistema:
Strumann: www.straumann.com
Branemark: www.nobelbiocere.com

Implantati se mogu ugraditi u slučajevima nedostatka jednog, više ili svih zuba u jednoj ili obe vilice.

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija pored vađenja zuba (normalnog i hirurškog) sadrži lepezu usluga koje su vrlo bitne u stomatološkoj praksi:
Hirurško vađenje impaktiranih i prekobrojnih zuba
– Resekcija korena zuba
– Operacija viličnih cista
– Preprotetska korekcija mekog i koštanog tkiva
– Režanj operacije kod parodontopatije

Stomatološka protetika

U našoj ordinaciji kod oštećenja funkcije žvakanja izazvane nedostatkom manjeg ili većeg broja zuba koristimo savremene metode rehabilitacije usne duplje:
– savremena keramika za krunice i mostove
– parcijalne skeletirane proteze
– kombinovane nadoknade keramike i skeletiranih proteza koristeći kao njihovu vezu sve vrste atecmena
– totalne proteze
– sve vrste klasičnih nadoknada zuba.

Ortopedija vilica

Paleta usluga Stomatološke ordinacije Dr Marković u oblasti ortopedije vilica pokriva domen ortodontske prevencije i lečenja ortodontskih nepravilnosti, u periodu od najranijeg detinjstva do zrele dobi.
Ordinacija pruža sledeće usluge:
– preventivna ortodoncija
– korekcija nepravilnosti zuba i skeleta lica
– ortodoncija odraslih
– prehirurška ortodontska terapija kod slučajeva sa teškim anomalijama.

U ordinaciji se rade mobilni ortodontski aparati, funkcionalni ortodontski aparati kao i metalni i keramički fiksni aparati.

 

Radno vreme: radnim danom od 13 do 21 časa.

Lokacija (kliknite na fotografiju za veći prikaz):

Naziv: Dr Marković – stomatološka ordinacija

Adresa: Balkanska 10

Mesto: 11 000 Beograd

Telefon: +381 11 3629 508

E-mail: maleksa@sbb.rszub@sbb.rs

 

Dr Marković – stomatološka ordinacija
Balkanska 10, 11 000 Beograd
tel:  +381 11 3629 508
e-mail: maleksa@sbb.rs, zub@sbb.rs

no images were found

Specialist dental practice Dr. Markovic was founded in January 2003 by prof. Dr. Aleksa Markovic and Dr. Dejan Kurtovic. It is located in Belgrade in 10 Balkanska Street.

In the dental practice Dr. Markovic you can get all kinds of dental services with the most modern methods and materials. Dental Practice Dr. Markovic enables modern treatment of hard and soft dental tissues, all types of surgical interventions in the domain of Oral Surgery, Periodontics and Implantology, all types of jaws and teeth irregularities correction, as well as treatment and reconstruction of damaged teeth.

Two dental offices for treatment of all types of dental diseases and fully equipped X-ray cabinet, enable the solution for every dental problem. Contemporary digital radiological diagnostic is carried out in cooperation with the X-ray office Centar which is located just across the street. Diagnostics performed with modern digital technology, can be done with  maximum reduction of radiation. At the request of the patient image is issued in foil or on CD.

In the dental office Dr. Markovic we work with  two high class implant systems Straumann and Branemark.

If you are coming from abroad we can provide you accommodation in Hotel Moskva**** or Hotel Prag at distance of just 30 – 50 meters from our offices.

Examination and all types of consultations in the practice Dr. Markovic are free of charge.

 

TEAM

Dr Aleksa Markovic, associate professor of oral surgery and implantology in dentistry at University of Belgrade.

Dr Dejan Kurtović graduated from the Faculty of Dentistry, University of Belgrade.

Ass Dr Bojan Janjic, assistant professor of oral surgery and implantology in dentistry at University of Belgrade.

Dr Milutin Obradovic, specializing in orthopedics of the jaws,at the Faculty of Dentistry, University of Belgrade.

Radmila Tosic, dental technician

Mirjana Ristic, dental technician

Accountant Office – Company Dosen.

Dental technicians who we cooperate with are:

Dragutin Milenkovic, Dental Technique Laboratory Dentomania

Zoran Jokic, Dental Technique Laboratory Jokic

Mila Simonovic, Dental Technique Laboratory Wisil-M

Dusan Boskovic, Dental Technique Laboratory Boskovic

Milan Pesic, Dental Technique Laboratory Pesic

 

SERVICES

Children and Preventive Dentistry

Cosmetic Dentistry

Implantology

Oral Surgery

Prosthetic

Jaw Orthopedics

 

Children and Preventive Dentistry

Dental Practice Dr. Markovic is paying great attention to the care of children teeth in children. We train children to properly maintain the hygiene of teeth and mouth. We perform teeth fluoridation and sealing of fissures, which prevent the occurrence of caries. We apply the latest methods and use materials of the latest generation.

Cosmetic dentistry

Metal-free crowns and bridges give such appearance of teeth that the difference from natural teeth can be hardly noticed. The basis of the prosthetic restorations is alumina oxide or zircon oxide which is covered by a special type of ceramic. Such computer-supported manufacturing process provides excellent precision and aesthetic prosthetic work.

Porcelain facets are laboratory-made porcelain thin flakes that are put on the front of teeth to enhance the teeth apeearance. They are solution in cases when existing teeth changed color are damaged or incorrectly placed.

Shiny smile has always attracted the attention. However, the consumption of different foods and beverages, or under the influence of bad habits like smoking, teeth darken. Teeth whitening can bring back bright smile. Teeth whitening is completely painless and does not harm dental tissues. It is possible to whiten vital or non vital (teeth which nerve was removed) teeth. In practice Dr. Markovic we apply different techniques of teeth whitening.

Whitening technique in dental office is treatment that lasts 45 to 60 minutes and it is done with an internationally recognized materials that have prolonged effect. System is based on the application of hydrogen peroxide in a gel and special UV lamps. Lamp is not heating nor damaging teeth and it serves to accelerate the bleaching process. The gel contains fluoride, which  is good for teeth.

Home use technique is done with a special film that is made in dental office. Special gel is applied on film. Treatment lasts 7 days.

Implantology is the branch of dentistry that deals with the installation of implants for compensation of lost teeth and improvement the functions of chewing and speech, as well as to achieve better aesthetic appeareance. Today, the percentage of successful implant installation is about 97% in the lower jaw and about 95% in the upper jaw. Implants are considered successful if they stay 15 years in the mouth of the patient. In practice Dr. Markovic is working with two famous implant system: Straumann and Branemark.

Implants can be a solution in cases of lack of one, several or all teeth in one or both jaws.

Oral surgery beside removing the teeth (simple and surgical) contains range of services that are very important in dental practice:

– Surgical extraction of impacted and redundant teeth

– Tooth root resection

– Jaw cysts surgery

– Presurgical correction of soft and bone tissue

– Periodontitis surgery

Dental Prosthetic helps to bring back damaged function of chewing  caused by the lack of teeth  by using modern methods of rehabilitation of the mouth:

– contemporary ceramics for crowns and bridges

– skeleted partial dentures

– a combination of materials

– total dentures

– all kinds of traditional dental restorations

Orthodontology – range of services in dental practice Dr. Markovic in orthodontology domain covers orthodontic treatment and prevention of irregularities, from earliest childhood to mature age. Practice offers the following services:

– preventive orthodontics

– correction of irregularities of teeth and face bones

– adult orthodontics

– presurgical orthodontic therapy in cases with severe anomalies

The practice offers mobile braces, functional braces and metal and ceramic fixed braces.

 

Working Hours: Work days from 13 to 21h

 

Location (click on the photo for larger view):

Name: Dr Markovic – Dental Practice

Address: Balkanska 10

City:  11 000 Beograd

Telephone:  +381 11 3629 508

E-mail: maleksa@sbb.rs, zub@sbb.rs