Dental Simić – specijalistička stomatološka ordinacija
Baba Višnjina 49, 11 000 Beograd
tel:  +381 11 34 49 459, +381 11 34 47 927
fax. +381 11 34 40 327
e-mail: office@dental-simic.rs
web: www.dental-simic.rs

no images were found

O nama

Specijalistička stomatološka ordinacija “Simić” osnovana je januara 1984 godine od strane Simić dr Nebojše i Simić dr Vesne, sa sedištem u Beogradu, u ulici Baba Višnjina 49. U stomatološkoj ordinaciji Simić možete dobiti sve vrste stomatoloških usluga sa najsavremenijim metodama i materijalima.

Dr Nebojša Simić diplomirao na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista oralne hirurgije i implantologije. Odmah po završetku obaveznog staža počeo je sa radom i usavršavanjem. 1992. godinu proveo je u Italiji usavršavajući implantologiju. Jedan je od naših prvih implantologa. Pored toga u savetu je privatnog stomatološkog fakulteta i potpresednik je oralne sekcije SCG.

Dr Vesna Simić diplomirala na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista ortopedije vilica. Usavršavanje svoje specijalnosti tokom godina obavila je kod poznatih svetskih i naših stručnjaka :
– Prim. Dr. Mića Stojković, naš poznati stručnjak iz ove oblasti, je mentor Dr Simić Vesne
– Prof. S.W.Rosenstein, predsednik američke asocijacije ortodonata, ciju je školu pohađala 1988. godine i 2003. godine.
– Prof. Hans Pancherz čiju je školu pohadjala 2002 god. R.G.(WICK) Alexander 2003 god.
– Prof. Dr Nanda, jedan od najpoznatijih svetskih predavača i ortodonata, čiji je kurs takođe pohađala.

Dr. Milan Gros diplomiralo na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine nakon čega započinje rad u privatnoj praksi. Titulu specijaliste oralne hirurgije stekao je u januaru 2005. godine na klinici za oralnu hirurgiju pri stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavanje u okviru svoje specijalnosti nastavio pohadđnjem kurseva u svrsi kontinuirane edukacije :
– kurs “Hirurške tehnike ugradnje endoosealnih implantata” Beograd, 2004.)
– kurs “Tehinke augmentacije alveolarnog grebena” (Beograd, 2005.)
– kurs i radionica “Akylos multi indicative” (Beč, 2006.)
– kurs i radionica “Sendax Mini dental Implanti (MDI)” (Beograd, 2007.)

Naše usluge:

Preventivna stomatologija

Estetska stomatologija

Implantologija

Oralna hirurgija

Ortopedija vilice

Mobilna i fiksna protetika

Dečija stomatologija

Više o pojedinim uslugama:

Estetska stomatologija

– Beljenje zuba

Danas je beljenje zuba postala priznata profesionalna procedura. Moguće je beleti sve prirodne zube vitalne i devitalizovane. U ordinaciji “Simić” primenjujemo različite tehnike beljenja zuba.

1) Tehnika beljenja u samoj ordinaciji gde u tretmanu od jednog sata sa posebnim svetski najbolje priznatim materijalima dolazi do trenutnog izbeljivanja sa produženim dejstvom.

2) kućna tehnika-gde Vam se u ordinaciji napravi posebna” guma za zube” i dobijete materijal-gel koji koristite kući te već u periodu od jednog meseca dolazi do promene boje.

3) Kombinacija obe tehnike

Izbor tehnike zavisi od želje pacijenta i prebojenosti zuba.

-Estetski ispuni

Dugogodišnji rad i iskustvo ordinacije “Simić” u ovoj grani je pokazalo da je pored našeg rada kao najbitnijeg faktora drugi najbitniji faktor kvalitet materijala koji se koristi. U ordinaciji “Simić” se koriste svetski najkvalitetniji materijali što nam danas pruža nesagledive mogućnosti.

-Polomljeni zubi

– Bezmetalna keramika

Postoje različite osnove za bezmetalnu keramiku. U zavisnosti u zavisnosti od indikacija zavisi i vrsta “kapice” za bezmetalnu keramiku.

“Kapica” za prednje zube je najtanja sa mogućnošću za najbolju transapareciju. Tehnička izrada takvih kapica se vrši u Švedskoj.

Estetski kočići

Estetki kočići su vrlo bitni bilo da se nalaze ispod metalne ili bezmetalne keramike obezbeđuju nam nevidljivost metala kroz krunicu ili kroz meka tkiva, a time i prirodnu boju mekih tkiva kao i prirodniju i transparentniju boju krunice.

– Bezmetalne fasete

Postoje različite osnove za bezmetalnu keramiku. U zavisnosti od indikacije zavisi i vrsta “kapice” za bezmetalnu keramiku.

“Kapica” za prednje zube, je najtanja, sa mogućnošću za najbolju transparenciju. Tehnička izrada takvih kapica se vrši u Švedskoj.

Dodatne informacije.

– Ukrasi na zubima

Implantologija– Implanti

Oralna implantacija je hirurška ugradnja aloplastičnih materijala (metala, legura, keramike, polimera kao i njihova kombinacija) u meko i koštano tkivo gornje i donje vilice. U cilju poboljšanja funkcije žvakanja, estetike i fonacije u delimično ili potpuno bezubih pacijenata.

Za uspeh implantacije od posebnog je znašaja materijal od koga je izrađen implantat, njegov oblik i veličina, izbor pacijenta, prava indikacija, primena ispravne hirurške tehnike i izrada funkcionalno i estetski zadovoljavajuće suprastrukture.

Preoperativni postupak obuhvata potpunu sanaciju usta, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba i dobro zdravstveno stanje. U svetu je danas u upotrebi više od sto implantacijskih sistema. U ordinaciji “Simić”se upotrebljavaju savremeni implantacijski sistemi :

Straumann : (www.straumann.com)

Imtec: (www.imtec.com)

Ankylos : (www.dentsply.co)

Najznačajniji faktor, podrazumevajući visoku stručnost lekara, jeste održavanje idealne oralne higijene, a sobzirom na hiruršku tehniku, materijale od kojih se izrađuju implantati i posebno dobru izradu protetskog rada neuspeh je sveden na najmanju meru. Ugradnja implantata u vilicu je potpuno bezbolan postupak. Vreme pravljenja protetskog rada je nakon 6-8 nedelja po ugradnji implanta. Implant može menjati jedan izgubljeni zub, biti nosač mosta, biti nosač mobilnog protetskog rada, kod bezube vilice pravilan raspored implantata može nositi kompletan fiksni most.

Idealan zub mora imati koren ili implant.

– Mini implanti

“Moji problemi sa protezom? … su napokon rešeni”

U ordinaciji “Simić” se radi kombinacija implantologije sa totalnom protezom kod svih slučajeva gde je otežana retencija totalne proteze. Ugrađuju se posebni “mali” implanti za stabilizaciju proteze.

Ortopedija vilice

U ordinaciji “Simić” probleme nepravilnosti zuba i vilica vrlo uspešno rešava specijalista Dr Vesna Simić. Ordinacija “Simić” koristi kako standardne tako i najnovije svetske metode i materijale kojima se rešavaju uobičajni, a i vrlo komplikovani slučajevi. Ordinacija “Simić” koristi sve vrste tehnika koje se primenjuju u zavisnosti od uzrasta, problematike i ostalih mogućnosti samog pacijenta.

Za rešavanje ovih nepravilnosti rana dijagnostika je vrlo bitna jer zahteva najjednostavnija rešenja, a preventivno delovanje sprečava nastajanje težih poremećaja. Idealan period za ranu dijagnostiku je od 5.god do ranog skolskog uzrasta.

– Mobilni aparati

Mobilni aparati su idealni za rani školski period, nisu fiksni te se mogu skidati, a sadrže različite ortdontske elemente u zavisnosti od slučaja.

– Funkcionalni aparati

Postoje različiti funkcionalni aparati kojima se u ordinaciji “Simić” rešavaju vrlo bitni problemi mišića i viličnog zgloba.

– Fiksna tehnika

Fiksna tehnika nam danas omogućava rešavanje raznih komplikovanih nepravilnosti i to u svim uzrastima.

– Kombinovane tehnike

Fiksna tehnika nam danas omogućava rešavanje raznih komplikovanih nepravilnosti i to u svim uzrastima.

– Aparati za odvikavanje od loših navika

U ordinaciji “Simić” posebno mesto zauzimaju i veliki broj pomoćnih aparata koji nam olakšavaju odvikavanje od losih navika (sisanje prsta, disanje na usta, itd…)

– Pomoć u protetici

Pored ortodontskog delovanja fiksni aparat koristimo i kao pomoćni aparat u protetici gde u odredjenim situacijama stvaramo estetski i funkcionalno prihvatljivija rešenja za pacijenta. Kod pacijenata koji su izgubili bočne zube i bili osuđeni na proteze danas u ordinaciji “Simić” fiksnom tehnikom vrši se pomeranje zuba i raspoređivanje po zubnom grebenu tako da pacijent dobija konačno fiksni rad.

Lokacija (kliknite na fotografiju za veći prikaz):

Naziv: Dental Simić – specijalistička stomatološka ordinacija

Adresa: Baba Višnjina 49

Mesto: 11 000 Beograd

Telefon: +381 11 34 49 459, +381 11 34 47 927

Fax: +381 11 34 40 327

E-mail: office@dental-simic.rs

Web: www.dental-simic.rs

Dental Simić – Dental practice
Baba Višnjina 49, 11 000 Belgrade
tel:  +381 11 34 49 459, +381 11 34 47 927
fax. +381 11 34 40 327
e-mail: office@dental-simic.rs
web: www.dental-simic.rs

no images were found

About Us

Specialistic Dental Practice “Simic” was established in 1984 by dr Nebojsa Simic and dr Vesna Simic. The offices are situated at  49, Baba Visnjina Street, Belgrade. At Dental Simic practice you can have all types of dental treatement done by specialists who use the most up-to-date methods and materials.

Dr Nebojsa Simic graduated from the Faculty of dental medicine, the University of Belgrade. He is a specialist in dental surgery and implantology. Immediately after completing his residency internship he started working and in 1992 left for Italy to spend a year there and receive advanced training in implantology. He is one of our first implantologists as well as a member of Council of the private Fakulty of dental medicine and the vice-president of the oral section of the SCG.

Dr Vesna Simic graduated from the Faculty of dental medicine, the University of Belgrade. She is specialist in orthodontics, having received advanced training working for many years with the wored and domestic renowned specialists in that field:

– Prim. Dr Mica Stojkovic, well-known specialist, was the mentor of Dr Vesna Simic
– Prof S.W.Rosenstein, president of the American Association of Orthodonts, whose school she attended in 1988 and in 2003.
– Prof Hans Pancherz, whose school she attended in 2002. R.G.(WICK) Alexander in 2003.
– Prof.Dr. Nanda is one of the best-known lecturer and orthodonts in the world, who also mentored Dr Vesna Simic.

 

Services:

Preventive Dentistry

Esthetic Dentistry

Implantology

Oral Surgery

Orthodontics

Mobile and Fixed Prosthodonthic Works

Children’s Dentistry

 

More information about some of our services:

 

Esthetic Dentistry

– Teeth Whitening

Teeth whitening has became a recognized professional procedure nowadays. All natural teeth- both vital and devitaliyed – can be whitened. We use different techniques for teeth whitening.

1) The technique of teeth whitening in the surgery where in one hour treatement with the best known, special substances, your teeth can become white and stay white for a long time.

2) In our dental surgery we make special sets of “teeth rubber” for our patients who are then given specila get to use at home. the change in the colour of your teeth will occur in one months’ time.

3) Combination of both techniques

The choise of the technique depends or our patients wishes as well as on the basic colour of their teeth.

– Estetic fillings

Many years of experience in this branch of dentistry and materials of the highest quality used at the Simić dental surgeries offer numerous possibilities.

– Tooth fractures

– Metal-free cerramics

There are different bases for metal-free cerramics. What kind of ’cups’ will be used depends on the indication. The cups used for front teeth is the thinest and the finest. The best kind are produced in Sweden.

More information.

– Esthetic post and cores

The use of esthetic post of utmost importance regardless of their position under both metal and metal-free cerramics because the metal used in crowns or soft tissues can be made invisible. In this way both the natural colour of soft tissues and transparency of crowns can be nicely achieved.

– Veneer facets

– Teeth adornments

 

Implantology

– Implants

Oral implantation is a surgical building-in of aloplastic materials (metals, alloys,ceramics, polymer and various combinatios of them) into the soft tissue or the osseous tissue of the upper or the lower jaw. This is usually performed in order to improve chewing of the food, or for esthetic purposes and also to improve the capacity for speech of the patients who are partially or comletely toothless.

For the success of the treatement with implants the following factors are important: the material of which the implant is made, the form and the size of the implant, the patient’s choice, the rigth indications, the application of appropriate surgical technique and the production of functionally and esthetically adequate superstructure.

Preoperative procedure includes complete healing of the oral cavity, the removal of soft and hard deposits found on the teeth, as well as the parient’s general good health.

Straumann : (www.straumann.com)

Imtec: (www.imtec.com)

Ankylos : (www.dentsply.co)

The most important factor, besides highly qualified doctors, is the maintenace of ideal oral hygiene. Surgical technology and the best materials used for the production of implants and prthodontic appliances are also factors that reduce the number of unsuccessful operations to a minimum. Implantation is an apsolutely painless surgical procedure followed by the orthodontic work after six up tp eight weeks.

An implant can substitute or a mobile tooth. It can also be a support for a bridge or a mobile denture. An adequate distribution of implants in the toothless jaw can facilitate the support of a whole, fixed bridge.

– Mini implants

„ My problems with dentures? Finally solved”

At the Simić dental surgery we carry out combinations of techniques concerning implantology- with total dentures- and in such cases where the retention of the total denture has moved or has failed. We build in special little implant for the stabilization and retention of the denture.

 

Orthodontics

At the Simić Dental Home Dr Vesna Simić, the specialist in orthodontics, solves all the problems due to the irregularities of the teeth and the jaws. In our surgeries we employ standard and the world best methods and use the best of materials. The choice of the technique which is to be applied on each patient depends on the child’s age, problems involved and on other possibilities on the patient.

Diagnosing the irregularities in time is very important and with the simplest treatement and rules regarding prevention we can avert certain more serious disorders. The ideal period for an early diagnosis of any orthodontic disorder is form the age of five up to the beginning of elementary school age.

– Mobile appliances

Mobile appliances are ideal for correcting the irregularities of the teeth and the jaws at the early school age because such appliances can be removed and they can also contain various other orthodontic elements, depending on each particular case.

– Fuctional appliances

There exist different fuctional appliances which can solve very important problems due to the irregularities of the muscles and the jaw joints

– The technique of fixed appliances

Today this technique enables us to solve various complicated problems caused by irregularities children may have at any age during their development.

– Combined techniques

Today this technique enables us to solve various complicated problems caused by irregularities children may have at any age during their development.

– Appliances for getting rid of bad habits

At the Simić Dental Home a great number of appliances used for making it easier for a child to get rid of bad habits (such as suching a thumb, breathing through the month, etc ) plays a very important part.

– Prosthodontic supports

A fixed appliance, apart from being used for correction purposes, can also be used in orthodontics as an auxiliary appliance when we have to produce esthetically and functionally more acceptable solutions for the patient. With the patienta who have lost their lateral teeth and have been condemned to wear dentures, our orthodontic specialists can move the remaining teeth and arrange them along the dental ridge so that the patient finally gets a fixed orthodontic work.

– Appliances for getting rid of bad habits

At the Simić Dental Home a great number of appliances used for making it easier for a child to get rid of bad habits (such as suching a thumb, breathing through the month, etc ) plays a very important part.

– Prosthodontic supports

A fixed appliance, apart from being used for correction purposes, can also be used in orthodontics as an auxiliary appliance when we have to produce esthetically and functionally more acceptable solutions for the patient. With the patienta who have lost their lateral teeth and have been condemned to wear dentures, our orthodontic specialists can move the remaining teeth and arrange them along the dental ridge so that the patient finally gets a fixed orthodontic work.

 

Location (click on the photo for larger view):

Name: Dental Simic – Specialists Dental Practice

Address:  Baba Visnjina 49

City:  11 000 Belgrade

Telephone: +381 11 34 49 459, +381 11 34 47 927

Fax: +381 11 34 40 327

E-mail: office@dental-simic.rs

Web: www.dental-simic.rs